Absenoldebau Disgyblion

Ar ddiwrnod cyntaf yr absenoldeb, gofynnir i’r rhieni/gwarcheidwaid gysylltu â’r ysgol rhwng 9 a 9.30 y bore drwy un o’r dulliau canlynol:

Ffonio: 01970 626 144 (peiriant ateb)

Neu drwy anfon e-bost at abs@penweddig.ceredigion.sch.uk

Bydd staff gweinyddol yr ysgol yn ffonio cartrefi’r disgyblion hynny lle na dderbynnir galwad.

Ar y diwrnod mae eich mab/merch yn dychwelyd i’r ysgol, dylid cwblhau un o’r slipiau absenoldeb o’r llyfr cyswllt a’i ddychwelyd i’r athro/athrawes cofrestru.

Digwyddiadau