Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

BBC Bwletin Ysgol


  

Penweddig v Ysgol Syr Hugh Owen

Ar brynhawn yr 18fed o Chwefror, wynebodd tîm pêl-droed Ysgol Gyfun Gymraeg Penweddig dîm o Ysgol Syr Hugh Owen, Caernarfon. Fe ddaeth llawer o blant yr ysgol i weld y gêm bêl-droed gynhyrfus hon. Roedd pawb yn bloeddio a sgrechian yn cefnogi'r bechgyn , ond yn y diwedd ar ôl amser ychwanegol y sgôr oedd 3-3. Roedd hyn yn anffodus iawn gan fod Penweddig wedi chwarae yn dda iawn. Ar ôl colli yn y ciciau o’r smotyn y sgôr oedd 5-4 i Ysgol Syr Hugh Owen. Nid dyma’r canlyniad oedd pawb yn dymuno ei weld ond fe wnaeth yr ysgol ei gorau glas, a dyna beth sy’n bwysig.

                                    

Siwan, Blwyddyn 8

Fideo gan Arwel, Gwern a Robert, Blwyddyn 7

 

 

Eisteddfod Ysgol Penweddig 2014

Ar yr unfed-ar-ddeg o Chwefror 2014, teithiodd pob disgybl o’r ysgol gyfan i Ganolfan y Celfyddydau yn Aberystwyth ar gyfer diwrnod o hwyl a sbri yn Eisteddfod flynyddol yr ysgol. Er nad oedd y tywydd yn  ffafriol ni amharwyd ar lif yr eisteddfod a chafwyd diwrnod llawn cystadlu brwd ymysg y llysoedd. Ond, ar ddiwedd y dydd, dim ond un llys oedd yn fuddugol, sef llys Bleddyn, am y drydedd flwyddyn yn olynol! Hywel ddaeth yn ail, o drwch blewyn, â Llywelyn yn drydydd. Enillydd y Goron am ryddiaith eleni oedd Elin Haf o lys Hywel, ac aeth y Gadair am ddarn o farddoniaeth i Eiry Williams o’r un llys.  Am y tro cyntaf yn hanes yr ysgol, daeth y tri llys yn fuddugol yn y cystadleuthau gwaith cartref, gyda 234 o farciau yr un! Cafwyd diwrnod gwych, fydd yn aros yn y cof am amser hir.

 

Alwen, Ffion a Rhiannon, Blwyddyn 9

Darlith Penweddig 40

Ar y pumed o Fawrth 2014, cynhaliwyd darlith i ddathlu pen-blwydd yr Ysgol yn 40 mlwydd oed. Prifathro Cyntaf yr Ysgol, Gerald Morgan a fuodd yn darlithio dan y pwnc “Byw ar yr Ymyl”.

Daeth llawer o athrawon, disgyblion presennol, cyn-athrawon a chyn-ddisgyblion at ei gilydd i Ddarlithfa Bioleg, Adeilad Edward Llwyd, Campws Penglais, Prifysgol Aberystwyth, i wrando ar Mr Morgan yn traethu. Doedd dim cost mynediad, ond roedd yr ysgol wedi derbyn llawer o gyfraniadau tuag at elusennau penodol.

Wrth i Mr Ifan gyflwyno Mr Morgan, soniodd am ba mor debyg oedd y ddau i’w gilydd, er enghraifft bu’r ddau yn dysgu yn yr un ysgolion. Cafodd Mr Morgan ei benodi yn brifathro ar Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ym 1973, a bu yno tan 1989. Bellach, mae Mr Ifan wedi bod yn brifathro ar yr ysgol am 5 o flynyddoedd.

Betsan, Blwyddyn 9 

Parti Stryd

Yn 2013, dathlodd Ysgol Penweddig 40 mlynedd o fodolaeth. I ddathlu’r achlysur hwn 40 cawsom barti Stryd ar y 19eg o Ragfyr. Yn lle mynd i  wersi ‘r prynhawn, aethom i gael bwyd ar y Stryd, sef rhodfa ar lawr isaf yr ysgol. Gosodwyd y byrddau ar hyd y Stryd a rhai yn y Neuadd wedi cael eu gorchuddio â bwyd blasus gan gynnwys creision, cacennau a   selsig a gafodd eu coginio gan yr athrawes goginio, Mrs Menna Lewis. Roedd y Stryd  a’r Neuadd wedi’u haddurno â phosteri a balŵns. Gwisgodd yr athrawon i fyny yn nillad y 70au oherwydd dyma’r adeg y sefydlwyd yr ysgol, ym 1973. Yn ystod y parti, cyd-ganodd yr ysgol ‘Pen-blwydd Hapus’ i’r ysgol. Cawsom lawer o hwyl yn dathlu’r achlysur! 

Carys a Sioned, Blwyddyn 8

Penweddig yn Cau Oherwydd Gwyntoedd Cryfion

Ar y deuddegfed o Chwefror, roedd Ysgol Penweddig wedi cau ar ôl cinio oherwydd rhybuddion am wynt cryf yn yr ardal. A oedd wir angen cau'r ysgol?

Trwy’r wythnos roedd rhybudd coch am wyntoedd cryf yn Aberystwyth ac ardaloedd eraill yng Nghymru a Lloegr. Roedd angen cau nifer o ysgolion  oherwydd y peryglon i ddiogelwch y disgyblion a’r athrawon. 

Un o’r prif resymau am y cau oedd penderfyniad gan y cwmnϊau bysiau. Dim ond disgyblion oedd yn teithio ar y bysiau oedd angen gadael yn gynnar gan fod y gwyntoedd yn gryf ac ar ei gwaethaf tua thri o’r gloch y prynhawn.

Cynhaliwyd cyfarfod efo pob aelod o’r staff fore Dydd Mercher i drafod ac ystyried beth oedd am ddigwydd, ac yn y diwedd, daethant i ganlyniad y byddai yn rhaid cau’r ysgol.

Trwy gydol y dydd bu damweiniau ar hyd a lled yr ardal. Disgynnodd coed ar hyd y ffyrdd, gan gau’r ffyrdd. Felly roedd yn syniad doeth i gau’r ysgol. Roedd Ysgol Penglais wedi cau amser cinio gan fod yna goed yn disgyn ger yr ysgol.

Ar y llaw arall, roedd ysgolion ger Penweddig sef Ysgol Gymraeg ac Ysgol Plascrug wedi aros ar agor, ond, does dim bysiau yn cludo’r plant i’r ysgolion yna.

Roedd drysau mynedfa Penweddig fel ffair gyda gweiddi, cynnwrf, a phawb ar bigau’r drain i gael gadael yr ysgol yn gynnar. Roedd plant yn ffonio ei rhieni ac athrawon fel plismyn yn dal y drysau ar gau rhag y gwynt. Yn fy marn i, roedd hi braidd yn ddirybudd i gau’r ysgol, ond roedd Penweddig wedi sicrhau bod pawb wedi gadael yr ysgol yn ddiogel. 

Yng Nghymru, caewyd tua chwarter o’r ysgolion oherwydd y gwynt. Ar ôl ystyried yr holl bwyntiau, rwyf yn hapus gyda phenderfyniad Ysgol Penweddig i gau!

Beca, Blwyddyn 8

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion