Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km142.jpgPenweddig2014_km132.jpgPenweddig2014_km110.jpg

Mathemateg

 

Bydd disgyblion sydd yn sefyll mathemateg TGAU o 2017 ymlaen yn cael cyfle i ennill dau gymhwyster gwahanol yn y pwnc.


Y cymwysterau yma fydd Mathemateg, a Mathemateg (rhifedd). Bydd y gradd terfynol yn dibynnu yn gyfangwbl ar yr asesiadau a gynhelir ar ddiwedd y cwrs, sef dau arholiad ysgrifenedig i’r ddau ddyfarniad. Bydd un papur yn ddi-gyfrifiannell, a’r llall yn caniatáu defnydd.


Ar gyfer y dau ddyfarniad, bydd tair haen mynediad, gan ganiatáu pob disgybl i ymgeisio am y gradd gorau posib.


Bydd y graddau A* i C ar gael yn yr Haen Uwch.
Bydd y graddau B i E ar gael yn yr Haen Ganolraddol.
Bydd y graddau D i G ar gael yn yr Haen Sylfaenol.

 

Yr ydym yn rhagweld y bydd y mwyafrif llethol o ddisgyblion Penweddig yn ymgeiswyr yr Haen Uwch neu’r Haen Ganolraddol.

 

O ran cynnwys, bydd y pwyslais yn y dyfarniad Mathemateg (Rhifedd) ar allu disgybl i ymdrin yn alluog a deallus gyda rhifau, gan allu dewis dulliau addas o gyfrifo a strategaethau effeithiol.


Disgwylir i ymgeiswyr fod yn gyfarwydd ag arferion a dulliau cyfrifo yn y byd ariannol, ac yn gallu datrys problemau ymarferol sydd ynghlwm â hwy.


Bydd angen i ymgeiswyr resymu’n glir, ac i allu dehongli atebion, a’u cyfiawnhau gan ddefnyddio terminoleg a nodiant clir.


I gymharu gyda meysydd llafur blaenorol, bydd yna rai cwestiynau aml-ddewis a fydd yn dilyn y ffurf cwestiynu sy’n gyffredin yn y profion ‘PISA’ rhyngwladol.

 

Ar gyfer y dyfarniad Mathemateg, disgwylir y bydd ymgesiwyr yn gyfarwydd gyda holl gynnwys y cwrs Mathemateg (Rhifedd), ond bydd gwaith ychwanegol ar Algebra a Geometreg yn rhan hanfodol o’r cwrs.

 

Nid yw’n gyfangwbl sicr ar hyn o bryd os y caiff disgyblion sefyll yr arholiadau ym Mis Tachwedd blwyddyn 11.

 


Cyfnod Allweddol 4 - TGAU

Mae Cyd Bwyllgor Addysg Cymru yn cynnig dau gwrs TGAU gwahanol mewn mathemateg. Bydd disgyblion yn dilyn y naill neu’r llall yn ol eu hangenion.

Cwrs llinol

Mae’r asesiad terfynol yn dibynnu ar gyrhaeddiad y disgybl mewn dau arholiad sydd gyda pwysoli cyfartal.

Mae’r arholiadau’n cael eu cynnig Fis Mehefin, ar ddiwedd blwyddyn 11.

Mae dwy haen yn cael eu cynnig, gyda’r Haen Uwch yn astudio deunydd A* i D,a’r Haen Sylfaenol yn astudio deunydd C i G.

Mae papur 1 yn ddi-gyfrifiannell, gyda phwyslais ar waith rhif, onglau ac algebra .

Caniateir defnyddio cyfrifiannell ym mhapur 2, ac yma, fe bwysleisir gwaith mesureg, ystadegaeth a datrys hafaliadau.

Cwrs Unedol

Mae’r cwrs unedol TGAU mathemateg yn cynnwys 3 uned, fel a ganlyn :

Uned 1 : Mathemateg ym mywyd pob dydd (30%)

              Astudir gwaith ar arian, arwynebedd, buanedd a mathemateg ymarferol

Uned 2 : Mathemateg di-gyfrifiannell (30%)

              Mae’r cynnwys yma’n debyg i gynnwys papur 1 yn y cwrs llinol,

              ond gyda maes llafur mwy penodol.

Uned 3 : Mathemateg cyfrifiannell (40%)

              Mae’r cynnwys yma’n debyg i gynnwys papur 2 yn y cwrs llinol,ond gyda maes                       llafur mwy penodol

Nid oes gwaith cwrs, a bydd y disgyblion yn sefyll yr arholiadau ar ddiwedd blwyddyn 11. Bydd pob un uned yn cael ei gynnig ar yr Haen Sylfaenol ( C i G), neu yr Haen Uwch (A* iD). Mae’n bosibl i ddisgyblion sefyll cyfuniad o bapurau haen sylfaenol a haen uwch yn y cwrs unedol.

Penderfynir ar y cwrs a’r haen mwyaf priodol i ddisgybl ar ddechrau blwyddyn 10. Serch hynny, gall amgylchiadau arwain at newid yn ystod y ddwy flynedd a bydd yr adran yn trafod anghenion pob disgybl gyda’r rhieni.

Mae cwrs lefel mynediad ar gael hefyd i ddisgyblion sy’n cael y cwrs TGAU yn rhy anodd.

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion