Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km033.jpgPenweddig2014_km040.jpgPenweddig2014_km164.jpg

Cymraeg

 

 

TGAU Cymraeg Iaith (CA4)

 

UNED 1: Asesiad Diarholiad

Llafar (30%)

 

Tasg 1 (15%) Cyflwyniad Unigol Ar Sail Ymchwil (40 marc)

Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil a all gynnwys ymateb i gwestiynau ac adborth wedi’u seilio ar

themâu gosod gan CBAC.

Tasg 2 (15%) Ymateb a Rhyngweithio (40 marc)

Tasg grŵp yn seiliedig ar sbardunau ysgrifenedig a/neu weledol a ddarperir gan CBAC i symbylu

trafodaeth.

 

UNED 2: Asesiad Allanol

Darllen ac Ysgrifennu – Disgrifio, Naratif ac Esbonio (35% - 2 awr)

 

Adran A (15%) Darllen (30 marc)

Deall o leiaf un testun disgrifio, un naratif ac un esbonio yn cynnwys testunau di-dor a phytiog.

Asesir y darllen drwy ystod o gwestiynau strwythuredig.

Adran B (20%) Ysgrifennu (40 marc)

Un dasg ysgrifennu o ddewis o ddau. Gall fod naill ai’n dasg ddisgrifio, tasg naratif neu dasg

esbonio.

 

UNED 3: Asesiad Allanol

Darllen ac Ysgrifennu – Trafod, Perswâd a Chyfarwyddiadol (35% - 2 awr)

 

Adran A (15%) Darllen (30 marc)

Deall o leiaf un testun trafod, un cyfarwyddiadol ac un perswâd, yn cynnwys testunau di-dor a

phytiog. Asesir y darllen trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig.

Adran B (20%) Ysgrifennu (40 marc)

Un dasg ysgrifenedig orfodol – trafod ac un dasg ysgrifenedig orfodol - perswâd.

 

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i:

 · arddangos sgiliau llafaredd (siarad a gwrando), darllen ac ysgrifennu sy’n

hanfodol wrth gyfathrebu ag eraill yn hyderus, yn effeithiol, yn gywir ac yn

briodol

· arddangos eu medrusrwydd wrth gael gafael ar wybodaeth neu ei hadfer o

amrywiaeth eang o destunau ysgrifenedig a dynamig/digidol, gan feithrin

dealltwriaeth gyffredinol o’r testun, crynhoi a chyfuno’r cynnwys, deall yr ystyr

a fwriadwyd a gwerthuso ei ddiben

· deall patrymau, strwythurau a chonfensiynau iaith lafar ac ysgrifenedig

· deall effaith amrywiadau mewn iaith, dethol ac addasu eu llafaredd a’u

hysgrifennu yn ôl sefyllfaoedd, dibenion a chynulleidfaoedd gwahanol,

datblygu eu sgiliau er mwyn diwallu eu hanghenion personol eu hunain yn

ogystal ag anghenion cyflogwyr ac addysg bellach fel y gallant gymryd rhan

lawn mewn cymdeithas a’r byd gwaith

· datblygu sgiliau rhesymu geiriol a'u gallu i feddwl mewn ffordd adeiladol a

beirniadol wrth ymateb i destunau ysgrifenedig a digidol/dynamig

· datblygu sgiliau prawf ddarllen a golygu

 

 

TGAU Llenyddiaeth Gymraeg (CA4)

 

UNED 1: Barddoniaeth (25%)

Papur Ysgrifenedig – 1 ¼ awr

40 marc

 

Barddoniaeth

Bydd disgwyl i’r ymgeiswyr werthfawrogi a chymharu un o’r cerddi

gosod â cherdd nas astudiwyd o’r blaen.

 

UNED 2: Nofel (25%)

Papur Ysgrifenedig – 1 ¼ awr

40 marc

 

Nofel

Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testunau gosod.

 

UNED 3: Llunyddiaeth (25%)

Arholiad Llafar – tua 20 munud i bob grŵp

40 marc

 

Llunyddiaeth

Caiff yr ymgeiswyr eu harholi mewn grwpiau o dri ar destun

llunyddol.

 

UNED 4: Asesiad Diarholiad (25%)

Tasgau Ysgrifenedig

50 marc

 

Caiff yr ymgeiswyr eu hasesu ar ddwy dasg:

Tasg 1: Straeon byrion – gwerthfawrogi rhyddiaith

Tasg 2: Drama – dehongli testun yn greadigol

 

Bydd y cwrs yn galluogi dysgwyr i:

 · ddeall bod testunau wedi bod yn ddylanwadol ac yn arwyddocaol dros amser ac

ystyried eu hystyr yn yr oes sydd ohoni

· ystyried sut y gall testunau adlewyrchu gwerthoedd, rhagdybiaethau ac

ymdeimlad o hunaniaeth neu ddylanwadu arnynt

· cysylltu syniadau, themâu a materion, gan ddefnyddio amrywiaeth o destunau

· dod yn ddarllenwyr beirniadol rhyddiaith ffuglennol, barddoniaeth a

drama/llenyddiaeth fel ffilmiau

· profi gwahanol gyfnodau, diwylliannau, safbwyntiau a sefyllfaoedd fel y'u ceir o

fewn testunau llenyddol

· ymateb i themâu, plotiau, cymeriadaeth, deialog, cefndir a'r ffordd y cânt eu

cyflwyno drwy gyfrwng llenyddiaeth weledol yn ogystal ag ar ffurf ysgrifenedig.

 

 

 

Uwch Gyfrannol - Bl.12 (CA5)

UG UNED 1:

Arholiad Llafar – tua 45 munud i bob grŵp (60 marc)

Y Ffilm a’r Ddrama a Llafaredd

15%

 

Adran A: Trafod Ffilm

Adran B: Trafod Drama

 

UG UNED 2:

Asesiad Diarholiad (40 marc)

Y Ffilm a’r Ddrama a Llafaredd

10%

 

Adran A: Ysgrifennu darn estynedig ar un o’r ffurfiau a nodir.

Adran B: Traethawd neu araith ysgrifenedig, addas i’w thraddodi yn cyflwyno barn neu safbwynt.

 

UG UNED 3:

Papur Ysgrifenedig – 2 awr (65 marc)

Defnyddio Iaith a Barddoniaeth

15%

 

Adran A: Cwestiwn cyfansawdd yn cynnwys gwahanol fathau o ymarferion ieithyddol

Adran B: Cwestiwn traethawd ar farddoniaeth yr ugeinfed ganrif a’r unfed ganrif ar hugain

 

Safon Uwch - Bl.13 (CA5)

U2 UNED 4:

Arholiad Llafar – tua 45 munud i bob grŵp (60 marc)

Y Nofel a Llafaredd

20%

 

Trafod nofel a gwneud cysylltiadau â thestunau perthnasol eraill

Asesiad Synoptig

 

U2 UNED 5:

Papur Ysgrifenedig – 2 awr (90 marc)

Rhyddiaith yr Oesoedd Canol, Yr Hengerdd a’r Cywyddau

20%

 

Adran A: Rhyddiaith yr Oesoedd Canol

Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testun gosod

Adran B: Yr Hengerdd a’r Cywyddau

Cwestiynau wedi’u strwythuro ar y testunau gosod

Asesiad Synoptig

 

U2 UNED 6:

Papur Ysgrifenedig – 2 awr (80 marc)

Gwerthfawrogi Llenyddiaeth a’r Gymraeg mewn Cyd-Destun

20%

 

Adran A: Gwerthfawrogi rhyddiaith neu farddoniaeth nas astudiwyd o’r blaen a gwneud

cysylltiadau â thestunau perthnasol eraill mewn traethawd

Adran B: Y Gymraeg mewn Cyd-destun

Ysgrifennu darn ar ffurf benodol gan ddangos ymwybyddiaeth o’r cywair a’r gynulleidfa sy’n briodol i’r dasg

Asesiad Synoptig

 

Mae UG ac Uwch mewn Cymraeg (Iaith Gyntaf) yn annog dysgwyr i:

· ddangos diddordeb, pleser a brwdfrydedd wrth astudio'r Gymraeg

· cyfathrebu'n gywir ac yn rhugl ar lafar ac yn ysgrifenedig mewn ystod eang o sefyllfaoedd a chyd-destunau

· ysgrifennu'n greadigol a ffeithiol i amrywiaeth o bwrpasau

· dadansoddi testunau cyfarwydd ac anghyfarwydd yn annibynnol

· gwrando ac ymateb i farn eraill wrth fynegi safbwynt

· mynegi barn annibynnol, yn seiliedig ar wybodaeth a dealltwriaeth o ystod o destunau llenyddol a ffeithiol

· ymateb yn glir, yn berthnasol, yn hyderus ac yn strwythuredig

· cyfrannu’n hyderus i weithgarwch mewn cymdeithas yn yr unfed ganrif ar hugain.

 

 

Cysylltwch â ni

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion