Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km280.jpgPenweddig2014_km279.jpgPenweddig2014_km248.jpg

Astudiaethau Busnes

Mae Busnes yn y newyddion bob dydd. Mae'r ffordd y mae busnesau'n gweithredu o dan fwy o archwiliad nag erioed o'r blaen, tra bod rhaglenni teledu fel ‘The Apprentice’ a ‘Dragon Den’ wedi codi proffil Busnes i bobl ifanc. Mae Astudiaethau Busnes yn parhau i fod yn bwnc poblogaidd oherwydd bod y cwrs yn berthnasol i'r byd o'n cwmpas ac yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o'r hyn sy'n gwneud busnes yn llwyddiannus. Rhesymau eraill pam bod myfyrwyr yn astudio Astudiaethau Busnes yw oherwydd ei fod yn rhoi’r sgiliau a'r wybodaeth iddynt i sefydlu eu busnes eu hunain; symud i gyflogaeth neu symud ymlaen i'r brifysgol.

Mae Astudiaethau Busnes yn gwrs perthnasol a fydd yn eich helpu i fanteisio i'r eithaf ar eich gyrfa yn y dyfodol. Mae'n cyfuno’n dda gyda phob pwnc arall oherwydd ei berthnasedd i gymaint o yrfaoedd a bywyd bob dydd.

Mae disgyblion Astudiaethau Busnes hefyd yn cael cynnig y cyfle i gymryd rhan mewn gweithgareddau allgyrsiol mae’r adran yn eu cynnig e.e. ‘Student Investor’.

Mae gwersi Astudiaethau Busnes hefyd yn dod yn fyw trwy ymweliad â Chanolfan Addysg Jaguar, lle mae myfyrwyr yn cael cyfle i weld y theori y maent wedi'i dysgu yn y gwersi, yn dod yn fyw.

Meysydd astudio posibl yn y dyfodol

Mae Astudiaethau Busnes yn caniatáu llawer o ddewisiadau gwahanol ar gyfer astudio yn y dyfodol. Mae llawer o ddisgyblion yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau sy’n gysylltiedig â Busnes yn y brifysgol, e.e. Rheolaeth, Marchnata, Adnoddau Dynol, Economeg a graddau Rheoli Rhyngwladol. Mae'r rhain ddim ond yn rhai o'r opsiynau sydd ar gael yn y dyfodol.

Canolfan Addysg Jaguar.jpg

Canolfan Addysg Jaguar, Castle Bromwich


 Astudiaethau Busnes - CBAC TGAU.jpg


CBAC Busnes - Lefel-A

Uned 1 Cyfleoedd Busnes

Arholiad ysgrifenedig: 1 awr 15 munud

15% o'r cymhwyster Safon Uwch (37.5% o'r cymhwyster UG)

Mae’r uned hon yn canolbwyntio ar gychwyn busnesau newydd a busnesau bach a chanolig eu maint (SMEs). Seiliwyd cynnwys yr adran hon ar y cysyniad o gychwyn busnes newydd a’r materion sydd ynghlwm wrth y broses o gynllunio busnes newydd. Yn ogystal â chwmpasu prif gysyniadau cychwyn busnes newydd, dylai dysgwyr fod yn ymwybodol o fathau eraill o gyfundrefnau busnes a’r marchnadoedd y maent yn gweithredu ynddynt a’r amrywiol randdeiliaid sydd ganddynt. Bydd angen i ddysgwyr astudio'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Menter
 • Cynlluniau busnes
 • Marchnadoedd
 • Ymchwil marchnata
 • Strwythur busnes
 • Lleoliad busnes
 • Cyllid busnes
 • Derbyniadau a chostau busnes


Uned 2 Swyddogaethau Busnes

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr

25% o'r cymhwyster Safon Uwch (62.5% o'r cymhwyster UG)

Mae'r uned hon yn ehangu’r cyd-destun i ddysgwyr a bydd yn cynnwys pob math o gyfundrefnau busnes, yn amrywio o fusnesau bach newydd eu ffurfio i gwmnïau amlwladol sefydledig. Mae angen i’r dysgwyr ddeall bod yn rhaid i bob busnes ystyried swyddogaethau craidd busnes er mwyn llwyddo mewn marchnad gystadleuol. Bydd angen i ddysgwyr astudio'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Marchnata
 • Cyllid
 • Pobl mewn cyfundrefnau (adnoddau dynol)
 • Rheoli gweithrediadau.

 

Uned 3 Dadansoddiad Busnes a Strategaeth

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud

30% o'r cymhwyster

Mae Uned 3 yn adeiladu ar y theori a gyflwynwyd yn Unedau 1 a 2. Yn yr uned hon, fel y mae’r teitl yn ei awgrymu, mae’r pwyslais ar ddeall a defnyddio technegau dadansoddi a datblygu strategaethau busnes priodol. Mae angen i ddysgwyr ddeall, llunio a dadansoddi amrywiaeth o fodelau gwneud-penderfyniadau a dulliau gwerthuso buddsoddiadau sy’n cael eu defnyddio gan fusnesau i benderfynu ar eu strategaeth. Mae angen i ddysgwyr ddatblygu sgiliau dadansoddi er mwyn ymchwilio i gyfleoedd a phroblemau busnes mewn nifer o gyd-destunau gwahanol a gwerthuso amrywiaeth o ddata meintiol ac ansoddol er mwyn gallu awgrymu ymatebion strategol posibl gan fusnesau. Bydd angen i ddysgwyr astudio'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Dadansoddi Data
 • Dadansoddiad marchnad
 • Rhagfynegi gwerthiant
 • Dadansoddi perfformiad ariannol
 • Dadansoddi perfformiad nad yw'n ariannol
 • Nodau ac amcanion
 • Strategaeth a gweithrediad
 • Modelau gwneud penderfyniadau
 • Gwerthuso buddsoddiad
 • Archebion arbennig

 

Uned 4 Busnes mewn Byd sy'n Newid

Arholiad ysgrifenedig: 2 awr 15 munud

30% o'r cymhwyster

Bydd Uned 4 yn asesu'r cynnwys Safon Uwch llawn. Mae Uned 4 yn canolbwyntio ar sut mae busnesau’n addasu i lwyddo mewn amgylchedd allanol dynamig. Mae angen i ddysgwyr ddeall nad yw’r byd busnes

byth yn aros ar ei unfan a bod cyfleoedd a bygythiadau di-dor i fusnesau o bob maint. Mae angen i ddysgwyr ddeall bod busnesau erbyn hyn, beth bynnag yw eu maint, yn gweithredu mewn marchnad fyd-eang ac mae angen iddynt felly ystyried amrywiaeth eang o ffactorau allanol sy’n effeithio ar eu gweithgareddau o ddydd i ddydd, y penderfyniadau maent yn eu gwneud a’u strategaeth. Mae gofyn i’r dysgwyr gyfannu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau a ddatblygwyd yn y pedair uned er mwyn cael dealltwriaeth gyfannol o weithgaredd busnes a’r amgylchedd mae busnesau’n gweithredu ynddo.

Bydd angen i ddysgwyr astudio'r meysydd cynnwys canlynol:

 • Newid
 • Rheolaeth risg
 • Ffactorau PEST
 • Ffactorau moesegol, cyfreithiol ac amgylcheddol
 • Masnach ryngwladol
 • Globaleiddio
 • Yr Undeb Ewropeaidd

           

Digwyddiadau

<<
>>
DEC 2019

TUESDAY
DEC
10

Newyddion