Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg
Hafan

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Croeso gan y Pennaeth

Sefydlwyd Penweddig yn 1973 ac mae’r ysgol yn gymuned Gymreig sydd yn seilio ei gwaith ar y gwerthoedd sylfaenol o ofal, parch tuag at ein gilydd a gonestrwydd.  Ffocws yr ysgol yw cyflawni potensial pob disgybl a gwneir pob ymdrech i gyrraedd y safonau uchaf o ran cyrhaeddiad academaidd pob disgybl.  Ar y seiliau cadarn hyn gwneir pob ymdrech i ymestyn gorwelion bob un o’i disgyblion i’w galluogi i fod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithredol. 

Y Gymraeg yw iaith bob dydd yr ysgol a chyfrwng y rhan fwyaf o’r gwersi.  Mae cynnal Cymreictod o fewn yr ysgol, y gymuned leol a thu hwnt yn rhan ganolog o waith yr ysgol.

Conglfaen arall o waith a chennad yr ysgol yw datblygiad moesol, ysbrydol a chorfforol ei disgyblion.  Arddelir y safonau ymddygiad uchaf ac adlewyrchir hyn yn ymddygiad da y disgyblion ar hyd y blynyddoedd.  Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau clir ac uchel a chefnogir hyn gan ddisgyblion a theuluoedd yr ysgol.  Mae gwaith dyngarol yn elfen amlwg o waith a thraddodiad Penweddig.

Ar y sylfeini cadarn hyn, paratoa’r ysgol ei phobl ifanc ar gyfer cymryd eu lle yn eu cymunedau boed y rheini yma yng Ngogledd Ceredigion neu ym mhendraw’r byd.

Mae pob disgybl unigol yn bwysig ym Mhenweddig.  Datblygiad cyflawn pob unigolyn yw canolbwynt gwaith yr ysgol.

Gwenallt Llwyd Ifan

Pennaeth

 

Datganiad

Mae Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig yn gwbl ymrwymiedig i gefnogi disgyblion ac oedolion beth bynnag eu cefndir, tras neu dueddiad rhywiol yn ddiwahan. Byddwn bob amser yn ymdrechu i ystyried barn a dymuniadau pob un sy’n rhan o gymuned yr Ysgol gan herio unrhyw arferion neu bolisiau sy’n gwahaniaethu rhwng aelodau o’r gymuned,yn atgyfnerthu unrhyw stereoteip cymdeithasol, neu yn achosi aflonyddwch i unrhyw aelod o’r gymuned. Byddwn bob amser yn ceisio gweithredu fel cymuned i wneud pawb sy’n rhan o’r Ysgol yn gyfforddus ynddi fel y medrant gael y gorau o’u haddysg mewn awyrgylch agored, goddefgar a chynhaliol.

Gweler polisi; Canllaw Trawsryweddol Ceredigion

Newidiadau i amserlen yr Ysgol

Mae'r ysgol wedi newid trefn ein hamserlen fel bod amser cinio blwyddyn 7 ac 8 rhwng 12:00 a 12:50 a chinio blwyddyn 9-13 rhwnng 12:50 a 13:40. Manteision y drefn newydd yw;

  • Llai o amser ciwio am ginio i ddisgyblion
  • Cyfleoedd i gynnal clybiau a gweithgareddau amser cinio
  • Mwy o gyfnodau at yr amserlen i helpu lleihau gwrthdaro rhwng gwersi y chweched ddosbarth

Mae'r cynllun eisioes wedi bod yn llwyddiannus a byddwn yn gofyn barn disgyblion at ddiwedd y tymor am drefn newydd er mwyn ei wella eto.

 

Adroddiad Blynyddol 2016-2017

 Penweddig - Adroddiad Blynyddol 2016-2017.JPG

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig ar gau dydd Iau a dydd Gwener.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynghori ei hysgolion i gau yfory, dydd Iau 01/03/18 a dydd Gwener 03/03/18 oherwydd y rhagolygon tywydd garw a rhybudd oren sydd yn ei le. Ni fydd trafnidiaeth Ysgol yn rhedeg ar y diwrnodau yma ac ni fydd yn bosibl i’r Ysgol sicrhau staffio digonol.

Digwyddiadau

<<
>>
OCT 2019

THURSDAY
OCT
17

Newyddion