Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Chwilio

Penweddig2014_km076.jpgPenweddig2014_km137.jpgPenweddig2014_km161.jpg

Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig

Croeso gan y Pennaeth

Sefydlwyd Penweddig yn 1973 ac mae’r ysgol yn gymuned Gymreig sydd yn seilio ei gwaith ar y gwerthoedd sylfaenol o ofal, parch tuag at ein gilydd a gonestrwydd.  Ffocws yr ysgol yw cyflawni potensial pob disgybl a gwneir pob ymdrech i gyrraedd y safonau uchaf o ran cyrhaeddiad academaidd pob disgybl.  Ar y seiliau cadarn hyn gwneir pob ymdrech i ymestyn gorwelion bob un o’i disgyblion i’w galluogi i fod yn ddinasyddion cyfrifol a gweithredol. 

Y Gymraeg yw iaith bob dydd yr ysgol a chyfrwng y rhan fwyaf o’r gwersi.  Mae cynnal Cymreictod o fewn yr ysgol, y gymuned leol a thu hwnt yn rhan ganolog o waith yr ysgol.

Conglfaen arall o waith a chennad yr ysgol yw datblygiad moesol, ysbrydol a chorfforol ei disgyblion.  Arddelir y safonau ymddygiad uchaf ac adlewyrchir hyn yn ymddygiad da y disgyblion ar hyd y blynyddoedd.  Mae gan yr ysgol ddisgwyliadau clir ac uchel a chefnogir hyn gan ddisgyblion a theuluoedd yr ysgol.  Mae gwaith dyngarol yn elfen amlwg o waith a thraddodiad Penweddig.

Ar y sylfeini cadarn hyn, paratoa’r ysgol ei phobl ifanc ar gyfer cymryd eu lle yn eu cymunedau boed y rheini yma yng Ngogledd Ceredigion neu ym mhendraw’r byd.

Mae pob disgybl unigol yn bwysig ym Mhenweddig.  Datblygiad cyflawn pob unigolyn yw canolbwynt gwaith yr ysgol.

Gwenallt Llwyd Ifan

Pennaeth

 

Newidiadau i amserlen yr Ysgol

Mae'r ysgol wedi newid trefn ein hamserlen fel bod amser cinio blwyddyn 7 ac 8 rhwng 12:00 a 12:50 a chinio blwyddyn 9-13 rhwnng 12:50 a 13:40. Manteision y drefn newydd yw;

  • Llai o amser ciwio am ginio i ddisgyblion
  • Cyfleoedd i gynnal clybiau a gweithgareddau amser cinio
  • Mwy o gyfnodau at yr amserlen i helpu lleihau gwrthdaro rhwng gwersi y chweched ddosbarth

Mae'r cynllun eisioes wedi bod yn llwyddiannus a byddwn yn gofyn barn disgyblion at ddiwedd y tymor am drefn newydd er mwyn ei wella eto.

 

Adroddiad Blynyddol 2016-2017

 Penweddig - Adroddiad Blynyddol 2016-2017.JPG

Digwyddiadau

<<
>>
FEB 2018

TUESDAY
FEB
20

Newyddion